Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

از ۶ تا ۱۲ ماهگی

اولین تجربه‌های مستقل شدن

پس از پایان ۶ ماهگی شروع غذای کمکی جامد دسته ای از مواد مغذی را به فرزندتان می‌رساند و در عین حال ماهیچه‌های کوچک او را برای جویدن و حتی حرف زدن آماده می‌کنند.

همه نیازهای فرزندتان در یک منو

۳ نتیجه

این فیلترها جستجوی مطالب را تسهیل می‌کنند