Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بارداری

طعم آینده

غذاهایی که در دوره بارداری می‌خورید بر عادت غذایی کودک شما در آینده تأثیرگذار هستند. ۱۰۰۰ روز اول زندگی كه پس از تشكيل نطفه آغاز می‌شود نقش مهمی در تكامل كودك دارد. می‌توانید در خانه و به‌راحتی یاد بگیرید که چگونه عادت غذایی آینده فرزند خود را به درستی پایه‌ریزی کنید.

همه نیازهای فرزندتان در یک منو

۳۴ نتیجه

این فیلترها جستجوی مطالب را تسهیل می‌کنند